Batteri

Som standard benytter de fleste alarmer, UPS’er osv, ventilregulerte vedlikeholdsfrie blybatterier (VRLA, Valve Regulated Liquid Acid). Dette er en fellesbetegnelse for høyteknologi-batterier, som er helt tette. Batteriene har en usedvanlig høy ytelse med svært høy energitetthet. Med gode mekaniske og elektriske egenskaper i form av høy vibrasjonsbestandighet og levetid, egner disse seg spesielt godt til applikasjoner hvor man trenger en stabil strømforsyning ved strømbrudd.


PowerSource fører det meste av batterier tilpasset våre UPS-systemer. I applikasjoner der det settes krav til lange batteritider, designer vi tilpassede batteristativ eller kabinett, gjøre en nøyaktig kalkulering av kapasitet ut i fra krav i tillegg til å både montere, teste og idriftsette systemet.

Som en naturlig del av systemet, leverer vi også spesialtilpassede batteribrytere der applikasjonen krever dette. Ved feks å flytte batteriene ut av UPS, vil vi sammen med eier av systemet, kunne anbefale og bygge skap/kabinett ut i fra ønsker og krav.viagra vente

Ved ønske, kan vi eller en av våre installasjonspartnere foreta oppkopling av batteripakker og selvfølgelig teste disse opp imot systemet. Det samme gjelder utskifting eller utvidelse av batteripakker. Det er viktig å merke seg at batteriene er hjertet i en en UPS-innstallasjon og at vedlikehold av disse er avgjørende for at systemet skal fungere som tiltenkt. PowerSource vil kunne foreta det årlige vedlikeholdet av alle solgte UPS/batteriløsninger. Enten direkte eller ved bruk av våre lokale partnere.

{:}{:en}By default, most alarms, UPSs etc., uses valve regulated maintenance-free lead acid batteries (VRLA, Valve Regulated Liquid Acid). This is a generic term for high technology batteries which are completely sealed. The batteries have an exceptionally high performance with very high energy density. With good mechanical and electrical properties in terms of high vibration resistance and and durability, these are particularly suitable for applications where you need a stable power supply during power failure.


 


Power Source stock a varity of batteries adapted to our UPS systems. In applications with a demands for long autonomy, we design tailormade battery racks or cabinets, make an accurate calculation of capacity on the basis of requirements in addition to installing, testing and commission the system.

As a natural part of the system, we also supply custom battery DC switches in case the application requires this. In applications where an external battery rack is applicable, we will, together with the owner of the system, recommend and build racks / cabinets on the basis of wishes and requirements.

Upon request, we or one of our installation partners will do the connection of the battery packs and of course test them up against the system. The same applies for replacement or expansion of the battery packs. It is important to note that the batteries are the heart of a an UPS installation and maintenance of these is crucial for the system to work as intended. Power Source will conduct the annual maintenance of all sold UPS / battery solutions. Either directly or through the use of our local partners.

{:}