Salgs- og leveringsbetingelser

Standard salgs- og leveringsbetingelser for PowerSource AS.

Generelle bestemmelser

 • Disse salgsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra PowerSource AS .
 • For våre arbeider og leveranser gjelder NS 8409:2008 som sammen med tilbudsbrev og leverings- og salgsbestemmelser utgjør vårt komplette tilbud.
 • Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt.

Tilbud

 • Prisene er gyldig i 1 måned fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt.
 • Alle priser er enhetspriser i NOK eks. mva, der ikke annet er spesifisert.
 • Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse.

Ordrebekreftelser

 • Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.
 • Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres innen 24 timer. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen gitt tid har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig.
 • Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder.

Produktets anvendelse

 • PowerSource AS har intet ansvar for at produktet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke selger har fått klar og tilstrekkelig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål.
 • Er varen tilvirket etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet.
 • Ved endringer av opprinnelig ordre har selger rett til forlengelse av leveringstider.

Utførelse

 • De leverte varer leveres som fabrikkproduksjon.
 • Profileringer, detaljkonstruksjoner og materialvalg er den til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordrenummer for å sikre identisk konstruksjon.

Produktansvar

 • PowerSource AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte: produktet.
  1) På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse dersom det ikke er opplyst om skjærskyldt anvendelse.
  2) På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av det solgte forårsaker.
 • PowerSource AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.
 • De nevnte begrensninger i PowerSource AS sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
 • Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette.
 • PowerSource AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.

Levering / Forsendelse

 • Levering er EXW.
 • Forsendelse skjer med transportmidler som, hvis ikke annet er avtalt, ordnes av PowerSource AS. Kjøperen skal sørge for at gaffeltruck er tilrettelagt på leveringsstedet og eller nødvendig lossereskap stille tilgjengelig.
 • Kunden skal gi skriftlig beskjed i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik PowerSource AS har angitt. Kunden skal underrette PowerSource AS om når transporten kan gjennomføres.

Leveringstidspunkt

 • Levering skjer i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelsen. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, streik og andre hindringer PowerSource AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra PowerSource AS sine leverandører fritar også PowerSource AS for ansvar.
 • Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor PowerSource AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper og eventuelt forskudd er innbetalt på PowerSource AS sin konto 11350638506
 • Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 1,2 % rente pr. påbegynt måned utover avtalt kredit.

Leveringstid

 • Levering skjer til bekreftet leveringsadresse.
 • Kjøper er ansvarlig for at den valgte transport kan kjøre fram til lossested, på en forsvarlig måte.
 • Ventetid og unødig forlengelse av lossetid debiteres kjøper.
 • Kjøper er ansvarlig for at det er en person på stedet ved levering og evt. hjelp til lossingen.

Fraktomkostninger

 • Hvis annet ikke er avtalt er prisene ab lager.

Fraktskader

 • Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. 
 • NB: kvittering uten anmerking for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner, som er vårt ansvar, vil vi benytte retten til å utbedre eller erstatte med nytt produkt
 • Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

Betalingsbetingelser

 • Netto per 20 dager om ikke annet er avtalt.
 • Leverte varer er vår eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt. PowerSource AS har salgspant i de leverte varer.

Reklamasjon

 • Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig, snarest, og senest 14 dager etter at mangel/feil oppdages. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
 • Selger vil fakturere sine kostnader ved uberettiget reklamasjon.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis:

 • Monteringen ikke er korrekt utført
 • Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert
 • Varer med skade eller feil blir montert, før besiktigelse og evt. utbedring er utført
 • Aksepterte reklamasjoner vil enten bli utbedret, erstattet med nytt produkt eller innrømmet et prisavslag.
 • Tvist etter denne avtale behandles etter Norsk lov i selgers verneting. Tvister behandles ved voldgift der partene oppnevner hver sin voldgiftsmann som i fellesskap oppnevner byrettsjustitiarius i Askim som oppmann. Disse avgjør saken etter maks to skriftlige innlegg fra hver av partene, og innen 1 måned.
 • Vilkårene gjelder i alle kjøp, men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger, og der loven er ufravikelig.